Norwegian: London erklæringen for global fred & motstand mot ekstremisme

Denne erklæringen ble meddelt under Peace for Humanity konferansen, arrangert av Minhaj-ul-Quran International i regi av Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri, på Wembley Arena i London, den 24. september 2011, og støttet av den storslåtte Shaykh av Al-Azhar, Dr Ahmad Muhammad Al-Tayyib, The World Association of Al-Azhar Graduates og religiøse representanter fra alle trosretninger, forskere, politikere, og 11.000 deltakere til stede fra hele verden.

Innledning

Vi har de siste tiårene sett at verdensreligionene og det kulturelle fellesskap har blitt splittet og drevet fra hverandre grunnet misforståelser og mistillit til en slik uheldig grad at mennesker med gode intensjoner overfor hverandre nå er tvunget til å erklære entydig avvisning av de oppfatninger og aktiviteter som skiller dem og deres uforbeholdne omfavnelse av de oppfatninger og aktiviteter som forener dem.

Vi, som undertegner denne ”London erklæringen for global fred & motstand mot ekstremisme”, bekrefter at alle mennesker overalt har iboende verdighet og resolutte rettigheter: Disse inkluderer frihet fra fattigdom, undertrykkelse, frykt og fordommer og rett til trosfrihet, tilbedelse og ytring

Denne erklæringen lanseres av muslimer for muslimer i hele verden og for hele menneskeheten.

Erklæringen:

 1. Vi, underskriverne av denne erklæringen, sender et budskap om fred og brorskap til alle menneskehetens utallige stater, nasjoner, lokalsamfunn og enkeltmennesker sammen med en oppfordring til respekt, verdighet, medfølelse, likhet, solidaritet og rettferdighet for, og mellom alle mennesker.
   
 2. Vi retter vår oppfordring for fred, toleranse og respekt til alle mennesker overalt, men spesielt til politiske og religiøse ledere og beslutningstakere, så vel som til forskere, lærere og journalister.
   
 3. Samtidig som vi erkjenner de unike forskjellene mellom trosretninger, kulturer og samfunn, og anerkjenner at alle mennesker oppnår lykke og identitet fra det de anser for å være unikt, erklærer vi at alle mennesker overalt har ugjenkallelige rettigheter og verdier som overgår alle politiske grenser og filosofier og er naturlige og viktige i alle religiøse trosretninger og trosbekjennelser.
   
 4. Jøder, muslimer, kristne, hinduer, buddhister, sikher, de som tilhører andre religioner og de som ikke identifiserer seg med noen tro, må dra fordel av de samme sivile og juridiske rettigheter og friheter og kunne leve i fred og harmoni og må oppnå fred kun gjennom gjensidig respekt og dialog.
   
 5. Vi avviser utvetydig all terrorisme fordi kjernen i alle religioner er en tro på at livet til de uskyldige er hellig. Den vilkårlige terrorisme, som de siste årene har drept langt flere sivile og andre ikke-stridende enn den har drept stridende, er uislamsk, ujødisk, ikke-kristent, og det er faktisk uforenlig med den sanne lære i alle trosretninger. På grunn av sin åpenbare vilkårlige og derfor morderiske natur, fordømmer vi all terrorisme i alle former og i alle land, uavhengig av eventuelle påståtte religiøse og politiske intensjoner.
   
 6. Vi avviser utvetydig, fornekter og fordømmer all terrorisme begått i islams navn, akkurat som vi avviser og fordømmer all terrorisme begått i andre religioners navn eller årsaker. Terrorisme er aldri en legitim og hederlig krigshandling, men alltid en feig handling av vilkårlige drap.
   
 7. Vi avviser som misforstått og falskt eventuelle påstander fra både muslimer og ikke-muslimer at verden er låst i en ubønnhørlig kamp mellom islam og Vesten, og vi forplikter oss selv, gjennom positiv og gjensidig respektfull engasjement og dialog, å motsette oss alle påstander om strid mellom sivilisasjoner eller uforlikelighet av verdiene i ulike regioner, stater og lokalsamfunn.
   
 8. Vi støtter innsats fra internasjonale organisasjoner, regjeringer og lokalsamfunn for å beskytte verdens borgere fra terrorisme, vi forplikter oss til å bistå i deradikalisering av de grupper og enkeltpersoner som feilaktig kan tro at deres religion tolererer vilkårlig og hensynsløs vold.
   
 9. Samtidig som vi ikke overser den reelle eller opplevde misnøye som kan tjene som et utløsende drivstoff for terroristisk vold - oppfordrer vi alle nasjonale og lokale myndigheter om å adressere misnøyen raskt og løse den – vi forplikter oss til ikke-voldelig løsning av problemstillinger og gjennom opplysning og dialog til fjerning av konspirasjonsteorier som synes å prege noen menneskers verdenssyn.
   
 10. Vi ønsker velkommen den populære og generelt fredelige bølgen av opprør mot tyranni og undertrykkelse kjent som ”the Arab Spring”, og vi anerkjenner at det er en rettighetsbasert, ikke religionsbasert, bevegelse som er kompatibel med de universelle menneskerettighetene og ambisjoner nevnt ovenfor.
   
 11. Vi oppfordrer alle internasjonale organisasjoner og regjeringer til å støtte med klarhet frihets motiverte arabere, berbere og andre muslimer og vi oppfordrer dem til å gjøre det på en fredfull, upartisk, transparent og godt kommunisert måte som vil styrke tilliten og etablere bånd av god vilje.
   
 12. Vi, underskriverne, av denne erklæringen mener at den altfor langvarige konflikten mellom Israel og Palestina må løses raskt og med samvittighetsfull rettferdighet.
   
 13. Vi innser nødvendigheten av snarest å løse denne konflikten, slik som å gi både palestinerne en suveren pluralistisk og representativ stat og israelerne nasjonal og lokal sikkerhet. Dersom dette skal være permanent og varig, må fredsavtalen mellom Israel og Palestina være fullt ut og aktivt støttet og beskyttet på en upartisk måte av det internasjonale samfunnet, og dens betingelser må være like fordelaktig for innbyggerne i begge stater, som så lenge har fryktet og mistrodd hverandre.
   
 14. Vi oppfordrer til promotering av menneskerettighetene, grunnleggende friheter, likestilling mellom menn og kvinner, og menneskehetens kardinale verdier slik som forsoning, tilgivelse, sjenerøsitet og solidaritet.
   
 15. Vi erklærer at det ikke er noen forskjell mellom en araber og en jøde, mellom en muslim og en kristen, mellom en hindu og en sikh, mellom en svart person, og en hvit person, eller mellom en mann og en kvinne. Alle mennesker er likeverdige og må behandles med samme respekt, verdighet, medfølelse, likhet, solidaritet og rettferdighet.
   
 16. Vi fordømmer utvetydig antisemittisme (inkludert når det noen ganger er forkledd som anti-sionisme), islamofobi (blant annet når det er noen ganger er forkledd som patriotisme) og alle andre former for rasisme og fremmedfrykt.
   
 17. Vi oppfordrer alle muslimer og andre minoriteter som bor i Vesten om å respektere alle lovene i det landet der de lever, uansett om de har status som borger eller innbygger.
   
 18. Vi oppfordrer muslimer, regjeringene og eliter i Vesten om å fremme integrering og statsborgerskap, den eneste løsningen for fredelig sameksistens og samhørighet.
   
 19. Vi oppfordrer alle regjeringer til å beskytte minoriteter mot all hat, trusler og vold, spesielt fra ultranasjonalisme og religiøs intoleranse.
   
 20. Vi oppfordrer til økt hjelp til Afrika og andre fattige regioner og nasjoner i verden, for å forbedre deres levekår, tilføre sosioøkonomisk og politisk stabilitet, og realisere målene for ekte demokrati.
   
 21. Vi oppfordrer de finansielle krefter om å innføre mer menneskelighet i sine økonomiske betraktninger. Etter begge verdenskrigene, er stabiliteten i de europeiske stater avgjørende for verden.
   
 22. Vi oppfordrer verdens regjeringer til å øke innsatsen for fattigdomsbekjempelse, for å bekjempe analfabetisme, for å bekjempe spredning av våpen, og trusler mot vårt naturlige miljø.
   
 23. 11.000 deltakere på Peace for Humanity konferansen støtter denne London erklæringen for global fred & motstand mot ekstremisme.
   
 24. Til slutt, vi som er undertegnere av denne erklæringen, oppfordrer alle mennesker overalt til å uttrykke sin enighet med våre tanker, forventninger og ambisjoner ved å inkludere sine egne signaturer til erklæringen, som finnes på Internett på www.peaceforhumanity.co.uk & http://www.londondeclaration.com/

Signert av:

Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri
Grand Shaykh of Al-Azhar Dr Ahmad Muhammad Al-Tayyib
The World Association of Al-Azhar Graduates
Dr Joel Hayward
Mer enn 11.000 deltakere på Peace for Humanity konferansen
& andre

 

Comments

Top