London Declaration Dutch

Deze verklaring werd gepresenteerd op de Peace for Humanity conferentie op 24 september 2011 in de Wembley Arena in Londen, die door Minhaj-ul-Quran International georganiseerd is en gehouden werd met de steun van Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri. De verklaring is bekrachtigd door de Grote Shaykh Al-Azhar, Dr. Ahmad Muhammad Al-Tayyib, de WAAG (World Association of Al-Azhar Graduates) en religieuze vertegenwoordigers van alle godsdiensten, wetenschappers, politici, en de 11.000 aanwezige deelnemers van over de hele wereld.

Preambule

De afgelopen decennia zijn de wereldreligies en culturele gemeenschappen uit elkaar gedreven door misverstanden en wantrouwen. Dit op zo’n ernstige schaal, dat mensen met goede intenties gedwongen zijn zich ondubbelzinnig uit te laten tegen activiteiten die hen en hun omarming van de overtuigingen (en activiteiten die hen verenigen)splijten.

Wij, de ondertekenaars van deze ‘London Declaration for Global Peace & Resistance against Extremism’, bevestigen dat iedereen zijn eigen waardigheid en onveranderlijke rechten bezit: ook de bevrijding van armoede, onderdrukking, angst en vooroordelen en de vrijheid van geloof, aanbidding en uiting.

Deze verklaring wordt uitgebracht door Moslims voor Moslims wereldwijd en voor de rest van de mensheid.

Verklaring

 1. Wij, de ondertekenaars van deze verklaring, sturen een boodschap van vrede en broederschap aan de ontelbare staten, volken, gemeenschappen en individuen van de mensheid, samen met een oproep tot respect, waardigheid, mededogen, gelijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid voor en tussen alle mensen.
   
 2. Wij richten onze oproep voor vrede, tolerantie en respect aan iedereen, maar vooral aan de politieke en religieuze leiders en machthebbers, wetenschappers, docenten en journalisten.
   
 3. Hoewel wij de ongeëvenaarde verschillen tussen godsdiensten, culturen en gemeenschappen erkennen, en erkennen dat iedereen zijn geluk en identiteit verkrijgt op basis van wat zij beschouwen als uniek, verklaren wij dat alle mensen onveranderlijke rechten en waarden bezitten die politieke grenzen en filosofieën overstijgen en inherent zijn aan en belangrijk zijn in alle religies en geloofsovertuigingen.
   
 4. Joden, Moslims, Christenen, Hindoes, Boeddhisten en andersgelovigen, natuurlijk samen met iedereen die zich niet identificeert met enig geloof, hebben dezelfde burgerlijke en wettelijke rechten en vrijheden en kunnen leven in vrede en harmonie en moeten vrede voortzetten door middel van alleen wederzijds respectvolle betrokkenheid en dialoog.
   
 5. Wij verwerpen ondubbelzinnig alle vormen van terrorisme, omdat de kern van alle religies het geloof in de heiligheid van het leven van onschuldigen is. De willekeurige aard van terrorisme, die de afgelopen jaren veel meer burgers en onschuldigen dan werkelijk militanten om het leven heeft gebracht, is onislamitisch, onjoods, onchristelijk en het is onverenigbaar met de ware leer van alle religies. Door zijn, kennelijk, willekeurige en zodoende moorddadige aard, veroordelen wij terrorisme in alle vormen en in alle landen, ongeacht van welke (geclaimde) religieuze en politieke strekking deze uitgaat.
   
 6. Wij verwerpen, veroordelen en onttrekken ons aan (elke vorm van) terrorisme gepleegd in naam van de Islam, net zoals wij (elke vorm van) terrorisme gepleegd in naam van andere religies of oorzaken verwerpen en veroordelen. Terrorisme is nooit een legitieme en eervolle daad van oorlog, maar altijd een laffe daad van willekeurige moord.
   
 7. Wij verwerpen de valse en onjuiste beweringen van zowel Moslims als niet-Moslims dat de wereld momenteel onvermijdelijk in een onverbiddelijke strijd tussen de Islam en het Westen zit en wij verplichten onszelf, door middel van positieve (en op wederzijds respectvolle) betrokkenheid en dialoog, om ons blijvend te verzetten tegen beweringen over botsingen van beschavingen of de onverenigbaarheid van de waarden in verschillende regio’s, staten en gemeenschappen.
   
 8. Wij ondersteunen de inspanningen van internationale organisaties, overheden en gemeenschappen om burgers wereldwijd te beschermen tegen terrorisme; wij committeren onszelf om te helpen bij de de-radicalisering van groepen en individuen die misschien ten onrechte denken dat hun religie willekeurig en buitensporig geweld tolereert.
   
 9. Hoewel wij (echt of vermeend) leed, dat kan dienen als valse motivatie voor terroristisch geweld, niet over het hoofd zien – en wij roepen alle nationale en lokale overheden op om die grieven met spoed aan te pakken en op te lossen – committeren wij onszelf aan de niet-gewelddadige oplossing van die grieven, alsook het oplossen ervan door middel van onderwijs en het aangaan van dialoog betreffende de samenzweringstheorieën die fungeren als oogkleppen in het wereldbeeld van sommigen.
   
 10. Wij juichen de golf van populaire en over het algemeen vreedzame opstanden tegen de tirannie en onderdrukking die ook bekend staan als « de Arabische lente ‘ toe, en wij erkennen dat het een op rechten gebaseerde – en niet op godsdienst gebaseerde – beweging is die verenigbaar is met universele mensenrechten en de hierboven genoemde aspiraties.
   
 11. Wij doen een beroep op alle internationale organisaties en overheden om de vrijheid-gemotiveerde Arabieren, Berbers en andere Moslims in alle zuiverheid te steunen en wij roepen hen op om dit op een niet-gewapende, onpartijdige, transparante en goed gecommuniceerde wijze te doen, die het vertrouwen zal versterken en bondgenootschappen op basis van goede wil zal vestigen.
   
 12. Wij, de ondertekenaars van deze verklaring, zijn van mening dat het al te lang lopende conflict tussen Israël en Palestina dringend en met nauwgezette rechtvaardigheid moet worden opgelost.
   
 13. Wij bekrachtigen de noodzaak om dit conflict met spoed op te lossen, zoals het voorzien van de Palestijnen in een soevereine, pluralistische en representatieve staat en het voorzien van Israëli’s in de nationale en lokale veiligheid. Voor het behoud en de duurzaamheid dient het vredesakkoord tussen Israël en Palestina door de internationale gemeenschap volledig en actief ondersteund en beschermd te worden op een neutrale wijze en de voorwaarden ervan moeten dezelfde gunstige waarden hebben voor de burgers van beide staten, die elkaar zo lang gevreesd en gewantrouwd hebben.
   
 14. Wij roepen op tot de bevordering van mensenrechten, fundamentele vrijheden, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de kernwaarden van humaniteit zoals verzoening, vergeving, generositeit en solidariteit.
   
 15. Wij verklaren dat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen een Arabier en een Jood, een Moslim en een Christen, een Hindoe en een Sikh, tussen een donkere persoon en een blanke persoon en tussen een man en een vrouw. Alle mensen zijn gelijk en moeten met evenveel respect, waardigheid, mededogen, gelijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid behandeld worden.
   
 16. Wij veroordelen, ondubbelzinnig, het antisemitisme (ook onder het mom van antizionisme), de Islamofobie (ook onder het mom van vaderlandsliefde) en alle andere vormen van racisme en xenofobie.
   
 17. Wij doen een beroep op alle Moslims en andere minderheden die in het Westen wonen om alle wetten van het land waarin zij wonen te respecteren, ongeacht hun status van burger dan wel inwoner.
   
 18. Wij doen een beroep op Moslims, regeringen en invloedrijke mensen in het Westen om integratie en burgerschap te stimuleren: de enige oplossing voor een vreedzaam samenleven en saamhorigheid.
   
 19. Wij doen een beroep op alle regeringen om minderheden te beschermen tegen haat, intimidatie en geweld. Vooral als dit veroorzaakt wordt door ultranationalisme of religieuze intolerantie.
   
 20. Wij roepen op tot meer hulp voor Afrika en andere verarmde gebieden en landen om zo hun leefomstandigheden te verbeteren, te voorzien in sociaaleconomische en politieke stabiliteit en de doelstellingen van een ware democratie te realiseren.
   
 21. Wij doen een beroep op de financiële grootmachten om humaniteit zwaarder mee te laten wegen in hun economische overwegingen. Na beide wereldoorlogen is de stabiliteit in Europa des te belangrijker voor de wereld.
   
 22. Wij roepen de regeringen in de wereld op om meer inspanningen te verrichten tegen armoede, analfabetisme, snelle wapentoename en natuurlijke bedreigingen in de omgeving.
   
 23. Elfduizend deelnemers aan de Peace for Humanity Conferentie steunen deze London Declaration for Global Peace & Resistance against Extremism.
   
 24. Tot slot roepen wij, de ondertekenaars van deze verklaring, alle mensen op om hun eensgezindheid met onze overtuigingen, verwachtingen en aspiraties te tonen door het ondertekenen van deze verklaring. Deze is op te zoeken via www.peaceforhumanity.co.uk en www.londondeclaration.com.

Comments

Top